Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

O Fundacji

Fundacja Andrzeja Wróblewskiego została zarejestrowana 27 lutego 2012 roku pod numerem KRS 0000412488 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Organ sprawujący nadzór: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Fundatorzy: Marta Wróblewska, Krystyna Łysik, Magdalena Ziółkowska i Wojciech Grzybała.
Zarząd Fundacji: Wojciech Grzybała (prezes), Magdalena Ziółkowska (wiceprezeska)

Marta Wróblewska, córka artysty i współfundatorka, Magdalena Ziółkowska i Wojciech Grzybała

Marta Wróblewska, córka artysty i współfundatorka, Magdalena Ziółkowska i Wojciech Grzybała

Cele Fundacji:

 • rozwój, rozpowszechnianie i kontekstualizowanie wiedzy o życiu i twórczości Andrzeja Wróblewskiego (ur. 1927, Wilno – zm. 1957, Tatry),
 • wsparcie naukowe oraz organizacyjne dla instytucji kultury, naukowców, kuratorów, artystów i wszystkich zainteresowanych w badaniach nad tematyką dotyczącą życia i twórczości Andrzeja Wróblewskiego,
 • opieka konserwatorska nad dorobkiem artystycznym Andrzeja Wróblewskiego pozostającym w instytucjach publicznych, zbiorach spadkobierców i kolekcjach prywatnych,
 • popularyzacja i promocja polskiej sztuki współczesnej w kraju i za granicą, w tym twórczości Andrzeja Wróblewskiego

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie i organizowanie wystaw, konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, warsztatów i innych wydarzeń artystycznych związanych ze sztuką współczesną, w szczególności z życiem i twórczością Andrzeja Wróblewskiego,
 • realizację zadań publicznych na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie kultury i sztuki, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego związanych ze sztuką współczesną,
 • inicjowanie i udział w polskich i międzynarodowych projektach badawczych związanych ze sztuką współczesną, w szczególności z życiem i twórczością Andrzeja Wróblewskiego,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, w tym internetowej, promującej oraz popularyzującej życie i twórczość Andrzeja Wróblewskiego,
 • inspirowanie naukowców, kuratorów, artystów i wszystkich zainteresowanych wokół celów i idei Fundacji oraz współpracę z innymi podmiotami o podobnych celach działania,
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych, naukowych oraz informacji dotyczących życia i twórczości Andrzeja Wróblewskiego,
 • opiniowanie w sprawach twórczości artystycznej Andrzeja Wróblewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem orzekania o autentyczności prac oraz prowadzenie prac konserwatorskich w zakresie spuścizny artysty,
 • przetwarzanie i udostępnianie materiału wizualnego, reprodukcji prac Andrzeja Wróblewskiego oraz tekstów jego autorstwa,
 • organizowanie i współorganizowanie działań edukacyjnych w zakresie sztuk plastycznych: warsztatów, kursów, lekcji indywidualnych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, przyznawanie nagród oraz stypendiów artystom i naukowcom.

Raport roczny z działalności statutowej Fundacji w 2012 roku (do pobrania)

Raport roczny z działalności statutowej Fundacji w 2013 roku (do pobrania)

Raport roczny z działalności statutowej Fundacji w 2014 roku (do pobrania)

Raport roczny z działalności statutowej Fundacji w 2016 roku (do pobrania)

Raport roczny z działalności statutowej Fundacji w 2017 roku (do pobrania)

Raport roczny z działalności statutowej Fundacji w 2018 roku (do pobrania)

Raport roczny z działalności statutowej Fundacji w 2019 roku (do pobrania)

 

 

Współpraca:

Fundacja Andrzeja Wróblewskiego od początku istnienia, czyli od 2012 roku korzysta z pomocy prawnej kancelarii Maruta Wachta w zakresie prowadzenia bieżących spraw Fundacji, realizacji celów statutowych, ochrony praw autorskich do twórczości Andrzeja Wróblewskiego oraz ochrony interesów Spadkobierców Artysty. 

Kancelaria Maruta Wachta już przez ponad 25 lat świadczy usługi prawne w zakresie m.in. prawa nowych technologii, własności intelektualnej, sporów sądowych, prawa zamówień publicznych, danych osobowych oraz audytów licencyjnych. Kancelaria od lat zdobywa tytuł lidera w wielu dziedzinach prawa, zarówno w Polsce (ranking dziennika „Rzeczpospolita”), jak i na arenie międzynarodowej (The Lawyer, Chambers, Legal500).