Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

O Fundacji

Fundacja Andrzeja Wróblewskiego została zarejestrowana 27 lutego 2012 roku pod numerem KRS 0000412488 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Organ sprawujący nadzór: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Fundatorzy: Marta Wróblewska, Krystyna Łysik, Magdalena Ziółkowska i Wojciech Grzybała.
Zarząd Fundacji: Wojciech Grzybała (prezes), Magdalena Ziółkowska (wiceprezeska)

Marta Wróblewska, córka artysty i współfundatorka, Magdalena Ziółkowska i Wojciech Grzybała

Marta Wróblewska, córka artysty i współfundatorka, Magdalena Ziółkowska i Wojciech Grzybała

Cele Fundacji:

 • rozwój, rozpowszechnianie i kontekstualizowanie wiedzy o życiu i twórczości Andrzeja Wróblewskiego (ur. 1927, Wilno – zm. 1957, Tatry),
 • wsparcie naukowe oraz organizacyjne dla instytucji kultury, naukowców, kuratorów, artystów i wszystkich zainteresowanych w badaniach nad tematyką dotyczącą życia i twórczości Andrzeja Wróblewskiego,
 • opieka konserwatorska nad dorobkiem artystycznym Andrzeja Wróblewskiego pozostającym w instytucjach publicznych, zbiorach spadkobierców i kolekcjach prywatnych,
 • popularyzacja i promocja polskiej sztuki współczesnej w kraju i za granicą, w tym twórczości Andrzeja Wróblewskiego

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie i organizowanie wystaw, konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, warsztatów i innych wydarzeń artystycznych związanych ze sztuką współczesną, w szczególności z życiem i twórczością Andrzeja Wróblewskiego,
 • realizację zadań publicznych na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie kultury i sztuki, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego związanych ze sztuką współczesną,
 • inicjowanie i udział w polskich i międzynarodowych projektach badawczych związanych ze sztuką współczesną, w szczególności z życiem i twórczością Andrzeja Wróblewskiego,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, w tym internetowej, promującej oraz popularyzującej życie i twórczość Andrzeja Wróblewskiego,
 • inspirowanie naukowców, kuratorów, artystów i wszystkich zainteresowanych wokół celów i idei Fundacji oraz współpracę z innymi podmiotami o podobnych celach działania,
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych, naukowych oraz informacji dotyczących życia i twórczości Andrzeja Wróblewskiego,
 • opiniowanie w sprawach twórczości artystycznej Andrzeja Wróblewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem orzekania o autentyczności prac oraz prowadzenie prac konserwatorskich w zakresie spuścizny artysty,
 • przetwarzanie i udostępnianie materiału wizualnego, reprodukcji prac Andrzeja Wróblewskiego oraz tekstów jego autorstwa,
 • organizowanie i współorganizowanie działań edukacyjnych w zakresie sztuk plastycznych: warsztatów, kursów, lekcji indywidualnych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, przyznawanie nagród oraz stypendiów artystom i naukowcom.

Raport roczny z działalności statutowej Fundacji w 2012 roku (do pobrania)

Raport roczny z działalności statutowej Fundacji w 2013 roku (do pobrania)

Raport roczny z działalności statutowej Fundacji w 2014 roku (do pobrania)

Raport roczny z działalności statutowej Fundacji w 2016 roku (do pobrania)

Raport roczny z działalności statutowej Fundacji w 2017 roku (do pobrania)

Raport roczny z działalności statutowej Fundacji w 2018 roku (do pobrania)

Raport roczny z działalności statutowej Fundacji w 2019 roku (do pobrania)