Aktualności

fundacja andrzeja wróblewskiego

Licencje

Fundacja posiada pełnię majątkowych praw autorskich do niemal wszystkich utworów stworzonych przez Andrzeja Wróblewskiego. Na podstawie darowizny od Spadkobierców Artysty, Fundacja uzyskała prawa do utworów Andrzeja Wróblewskiego, które są zastrzeżone wyłącznie dla niej i chronione na podstawie przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.

Od dnia 20 czerwca 2014 roku, czyli od chwili ukazania się recenzowanej publikacji Unikanie stanów pośrednich… (red. Magdalena Ziółkowska, Wojciech Grzybała), licencjobiorcy mają obowiązek stosowania tytułów dzieł artysty podanych w wyżej wymienionej publikacji. Jeśli dzieło nie było reprodukowany w ww. publikacji lub na stronie internetowej www.andrzejwroblewski.pl tytuł zostanie podany wraz z wyceną. Prawidłowy zapis tytułu / tytułów stanowi integralną część umowy licencyjnej.

Wyłącznie Fundacji przysługuje prawo m.in. do: reprodukowania (kopiowania) utworów i ich rozpowszechniania, udostępniania egzemplarzy utworów oraz zezwalania na korzystanie z opracowań. Reprodukcje utworów Andrzeja Wróblewskiego oraz  licencje umożliwiające korzystanie z nich Fundacja udostępnia zgodnie z następującymi zasadami:

Naukowe i edukacyjne korzystanie z utworów – Fundacja udziela bezpłatną  licencję na korzystanie z utworu lub udostępnienie jego reprodukcji uczelniom wyższym i jednostkom badawczych (w przypadku publikacji prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, tomów pokonferencyjnych itp.). W przypadkach gdy Fundacja nie posiada reprodukcji utworu, udzielenie licencji następuje w zamian za zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem reprodukcji. Fundacja poinformuje o wysokości kosztów przed podjęciem działań. Jeżeli Fundacja nie jest w posiadaniu dostępu do egzemplarza  utworu, wówczas poinformuje osobę zainteresowaną skąd możliwe jest uzyskanie reprodukcji utworu oraz może zaproponować pomoc w jej uzyskaniu.

Komercyjne korzystanie z utworów – udzielenie licencji na korzystanie z utworu lub udostępnienie reprodukcji utworu w celu wykorzystania utworu do celów komercyjnych będzie za każdym razem weryfikowane pod kątem zgodności wykorzystania utworu z celami statutowymi Fundacji. Udzielenie licencji lub udostępnienie reprodukcji w celu wykorzystania utworu do celów komercyjnych będzie następować odpłatnie.

Wyżej określone zasady udostępniania reprodukcji i udzielania licencji nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Osoby oraz instytucje zainteresowane korzystaniem z utworów Andrzeja Wróblewskiego zachęcamy do kontaktu z nami: fundacja@andrzejwroblewski.pl 

Muzea i zbiory publiczne – jednym z istotniejszych celów Fundacji jest uregulowanie na drodze licencji sposobu korzystania z dzieł Andrzeja Wróblewskiego, znajdujących się w publicznych kolekcjach muzealnych. W 2012 r. Fundacja podpisała takowe umowy z dwiema instytucjami publicznymi, które posiadają w swoich kolekcjach dzieła Andrzeja Wróblewskiego bez autorskich praw majątkowych – Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Muzeum Narodowym we Wrocławiu. W roku 2013 podpisaliśmy umowę z Muzeum Sztuki w Łodzi, a w roku 2014 z Muzeum Narodowym w Warszawie.

mnk                   mnwro

msl              mnw